Outplacement - grupowy lub indywidualny

Każda redukcja personelu, dotycząca jednego pracownika lub grupy zwalnianych osób, niesie za sobą problem nie tylko dla zwalnianych, ale także dla pracodawcy, którego wizerunek może zostać osłabiony na rynku pracy. Proces outplacement zawiera działania, których celem jest nie tylko pomoc firmie w realizacji, ale także jednoczesna pomocy zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowego miejsca pracy tak szybko, jak jest to możliwe. Firma WORKSTREET, partner podczas realizacji projektu, zapewnia profesjonalną obsługę konsultantów, psychologa i prawnika, których udział w procesie potwierdza i opiera na dużym doświadczeniu w realizacji podobnych projektów oraz znajomości lokalnego rynku. Konsultanci budują relacje z uczestnikiem, ułatwiające aktywne uczestnictwo w procesie i zwiększające szanse osiągnięcia przez niego stanu równowagi niezbędnej w zachodzącym procesie zmiany.

OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY

Workstreet oferuje realizację usługi outplacementu indywidualnego. Czas trwania projektu może wynosić 3, 6, 9 lub 12 miesięcy i jest dopasowywany do wymagań i możliwości klienta, a także do profilu osób objętych zwolnieniem.

Etapy indywidualnego projektu outplacement:

 • Pierwsze kroki w projekcie – analiza sytuacji

 • Identyfikacja ograniczeń, mocnych i słabych stron

 • Analiza Indywidualna Extended DISC

 • Wyznaczanie krótko- i długoterminowych planów zawodowych

 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

 • Metody poszukiwania pracy. Networking w budowaniu kariery

 • Rozmowa kwalifikacyjna – symulacja

 • Planowanie strategii poszukiwania pracy

 • Kampania poszukiwania pracy

W trakcie realizacji programu omawiane będą następujące tematy:

 • Analiza i ocena posiadanych umiejętności, wiedzy, kompetencji, cech osobowościowych, preferencji, celów, wartości i motywacji.

 • Przygotowanie CV i listu motywacyjnego.

 • Opracowanie sposobu komunikacji z potencjalnym pracodawcą (autoprezentacja, udział w symulowanej rozmowie kwalifikacyjnej).

 • Ustalenie głównych kierunków rozwoju i preferowanych stanowisk pracy.

 • Ustalenie kryteriów poszukiwań – tworzenie listy firm docelowych / potencjalnych pracodawców.

 • Przygotowanie się do procesu negocjowania warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

 • Monitorowanie procesu poszukiwań pracy i ewentualna korekta działań.

 • Rekomendacja metod zmiany profilu i specjalizacji zawodowej, jeśli jest taka potrzeba.

 • Wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy oraz szkoleń oraz przekazywanie informacji o rynku pracy i wydarzeniach istotnych w procesie kreowania kariery (targi pracy, grupy dyskusyjne, ofert bezpłatnych szkoleń dostępnych na rynku).

 • Inne tematy związane z sytuacją indywidualną uczestnika.

OUTPLACEMENT GRUPOWY

Zakres tematyczny warsztatów outplacement:

 • Analiza i charakterystyka aktualnego rynku pracy,

 • Analiza posiadanego potencjału zawodowego i osobistego. Określenie celów zawodowych.

 • Zaprezentowanie zasad tworzenia CV, listów motywacyjnych i przygotowanie referencji.

 • Przedstawienie skutecznych metod docierania do ofert pracy.

 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres tematyczny warsztatów dotyczących własnej działalności gospodarczej:

 • Wybór rodzaju działalności gospodarczej.

 • Analiza rynku pod kątem grup klientów, dostawców, wstępne badanie rynku i konkurencji.

 • Planowanie finansowe, koszty i możliwości ich ograniczenia.

 • Tworzenie biznesplanu.

 • Niezbędne dokumenty i wymogi prawne.

 • Rejestracja firmy.

Ponad to uczestnictwo w programie, zgodnie z wybraną opcją zapewnia m.in.:

 • Dostęp do konsultantów WORKSTREET (telefoniczny i mailowy) w czasie trwania projektu oraz do strony internetową zawierającej m.in: wykaz ofert pracy, informacje na temat rynku pracy i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wykaz instytucji szkoleniowych w regionach, wykaz szkoleń finansowanych przez UE.

 • Kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przesłanie CV Uczestników do potencjalnych pracodawców i firm doradztwa personalnego na obszarze wskazanego regionu lub całej Polski.

 • Cykliczne, elektroniczne raporty przesyłane Uczestnikom z monitoringu rynku pracy oraz rynku szkoleń właściwych dla danego regionu i profilu

 • Kontakt telefoniczny z każdym Uczestnikiem projektu w czasie trwania programu.

Wszystkie powyższe działania mają na celu złagodzenie procesu redukcji personelu i utrzymanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.